Frågor och svar om RFSL:s hbtqi-certifiering

Vad innebär en hbtqi-certifiering?

Hbtqi-certifieringen är en process där en verksamhet med stöd av RFSL påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett hbtqi-kompetent bemötande.

Certifieringen leds av en utbildare och processledare från RFSL och bedrivs utifrån normkritiska och intersektionallt perspektiv. Anställda i verksamheten genomgår utbildning och är delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser. Processen resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtqi-certifikatet gäller.

Vad är målet med hbtqi-certifieringen?

Hbtqi-certifieringens målsättning är:

  • Att de anställda i verksamheten får en ökad kunskap om hbtqi, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtqi-personer
  • Att verksamheten påbörjar ett förändringsarbete för en trygg arbetsmiljö, samt ett inkluderande bemötande av sin målgrupp, utifrån ett hbtqi-perspektiv
Vad har RFSL för förväntningar på en verksamhet som är hbtqi-certifierad?

En verksamhet som har hbtqi-certifierats förväntas ha personal med grundläggande kunskap om kön, sexualitet och normer, hbtqi-personers livsvillkor, diskriminering samt hbtqi-kompetent bemötande. Utöver det ska verksamheten även bedriva ett planmässigt utvecklingsarbete med konkreta insatser för att förbättra arbetsmiljö och bemötande, utifrån ett hbtqi-perspektiv.

Vad har RFSL för kriterier för att en verksamhet ska certifieras?

En verksamhet som blir certifierad av RFSL ska möta följande kriterier:

  • Verksamhetens anställda har genomfört utbildning som sätts samman av RFSL utifrån verksamhetens specifika behov
  • Verksamheten har genomfört en verksamhetsinventering samt identifierat utvecklingsområden kopplat till hbtqi
  • Verksamheten har formulerat mål för kontinuerligt arbete med hbtqi
  • Verksamheten har planerat insatser för kommande 3 år som syftar till att stärka de identifierade utvecklingsområdena och nå de uppsatta målen
  • Verksamheten har färdigställt en handlingsplan för sitt arbete med hbtqi för de kommande tre åren
Följer RFSL upp certifieringen på något vis?

Hbtqi-certifieringen följs upp genom ett uppföljande möte efter ca 1 år, samt i samband med en omcertifiering efter 3 år, för de verksamheter som vill behålla hbtqi- certifikatet i ytterligare 3 år.

Uppföljningen innebär en granskning av hur verksamheten arbetat med insatserna samt ifall den nått eller är på väg att nå sina mål. Samt om det finns utmaningar i hbtqi-arbetet där verksamheten behöver extra stöd från RFSL Utbildning. Omcertifieringen innebär även ett stöd för verksamheten att identifiera fortsatta utvecklingsområden, samt sätta mål och insatser för arbetet i ytterligare 3 år framöver.

Kan jag som hbtqi-person vara säker på att bli bra bemött på en hbtqi-certifierad verksamhet?

Tyvärr kan RFSL inte garantera att varje person som arbetar på en hbtqi-certifierad verksamhet har den grundläggande kunskap om kön, sexualitet och normer, hbtqi-personers livsvillkor, diskriminering samt hbtqi-kompetent bemötande som vår utbildning ger.

Det du kan vara säker på är att en majoritet av de anställda i verksamheten har kunskap om dessa frågor, samt att det ska finns ett pågående strategiskt arbete kring hbtqi-frågor på organisationsnivå.

Vad kan jag som hbtqi-person göra om jag upplevt dåligt bemötande på en hbtqi-certifierad verksamhet?

Både för din egen skull, men också för att verksamheten ska kunna utvecklas är det bra om du orkar berätta för verksamheten hur du har upplevt deras bemötande. Undersök vem som är ansvarig kontaktperson för hbtqi-frågor, bemötande eller likabehandling, och maila den personen vad du varit med om. Du kan även välja att kontakta verksamhetschefen direkt. Det är hen som har det yttersta ansvaret för att alla som söker sig till verksamheten får ett bra bemötande.

Om du misstänker att det du varit med om kan anses som diskriminering i lagens mening kan du vända dig till din närmaste antidiskrimineringsbyrå och få stöd i hur du kan gå vidare. Du kan du även anmäla till Diskrimineringsombudsmannen.

Om det du varit med om har skett på din egen arbetsplats kan du vända dig till ett fackligt ombud eller HR. Du kan även vända dig till din närmaste antidiskrimineringsbyrå eller anmäla till Diskrimineringsombudsmannen.

Om det du varit med om har skett inom vården, t.ex. om du blivit dåligt bemött eller upplever att du fått felaktig information eller behandling så kan du också vända dig till patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk och fristående instans som du kan kontakta om du har klagomål, synpunkter, behöver råd i en situation eller har behov av stöd. Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte ha kontaktat vården innan med dina synpunkter.

Kontakta oss!

Behov / Önskemål / Meddelande: