Aktiva åtgärder mot diskriminering tips omslagsbild

Begreppet “Aktiva åtgärder” kommer från diskrimineringslagen och omfattar bland annat arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier. Sedan januari 2017 finns ett lagkrav som ställer nya krav på arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, utifrån alla diskrimineringsgrunder.

 

Vad är diskriminering?

Diskriminering kan innebära att någon blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Det kan också innebära att någon blir orättvist eller ojämlikt behandlad utifrån normer eller föreställningar som råder i samhället i stort, eller på den enskilda arbetsplatsen. Den svenska diskrimineringslagen utgår från sju olika diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

Att arbeta med aktiva åtgärder

Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter ska enligt diskrimineringslagen ske i fyra steg; undersöka, analysera, åtgärda, följa upp.

Arbetsgivaren ska främja en jämn könsfördelning och genomföra årliga lönekartläggningar samt ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras i samverkan med anställda och även dokumenteras. Vi har hjälpt många verksamheter i sitt arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, och kan bjuda på följande tips:

 

Fyra tips i arbetet med aktiva åtgärder

Undersök era egna normer och rutiner

Våga vända blicken mot er själva och er arbetsplats. Ställ frågor om varför ni organiserar arbetet på det sätt ni gör. Vilka normer syns hos er?

Hur ser era rutiner, riktlinjer och styrdokument ut? Vilka normer genomsyras de av?

Involvera alla medarbetare. Fundera över vilka metoder som är bäst för att få in information, enkäter, intervjuer eller andra samtal?

 

Analysera varför det ser ut som det gör

När ni har en bild av hur det ser ut hos er behöver ni ställa de obekväma frågorna. Vem tjänar på att det är som det är? Vem riskerar att exkluderas eller osynliggöras? Vilka risker för diskriminering finns hos er? Varför ser det ut som det gör?

 

Ha ett normkritiskt perspektiv i arbetet med aktiva åtgärder

Tänk på att involvera alla medarbetare när åtgärder planeras. Delaktighet är en framgångsfaktor för arbetet. Se till att ni har ett normkritiskt perspektiv i planeringen av arbetet för att inte riskera att reproducera exkluderande normer på nytt. Diskrimineringsombudsmannen lyfter kunskap om normer som en framgångsfaktor för arbetet med aktiva åtgärder.

 

Följ upp medvetet

Kom ihåg det normkritiska perspektivet även i uppföljningen. Vems röster blir hörda? Vems åsikter tas på allvar?

​​

 

RFSL kan hjälpa till med era aktiva åtgärder

Att arbeta med aktiva åtgärder kan kännas som ett stort arbete. Vi på RFSL Utbildning kan vara ett stöd i det arbetet. Vi processleder arbetsplatser i planeringen för och det praktiska arbetet med aktiva åtgärder utifrån alla diskrimineringsgrunder. Även om vi utgår från hbtqi-personers livsvillkor innebär vår metodik att vi har ett intersektionellt perspektiv.

I praktiken innebär det att våra utbildningar, föreläsningar och konsultuppdrag utgår från att hbtqi-personers livsvillkor inte enbart påverkas av normer kring kön och sexualitet. Normer kring etnicitet, funktionalitet, ålder, religion och klass påverkar rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer. Vi berör alltså alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar. Kontakta oss så berättar vi mer om vi kan arbeta tillsammans!

 

Varför välja RFSL Utbildning?

När man ska prata om viktiga frågor ska man prata med någon som vet. Vår kunskap bygger på 70 års erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och världen. RFSL Utbildning har mött arbetsplatser inom offentlig sektor och näringsliv sedan 2008 och utvecklat en metodik som gör skillnad. Förutom om en unik kompetens i hbtqi-frågor sitter vi på expertkunskper i en rad relaterade ämnen som till exempel diskriminering och arbetsmiljö.

 

Kontakta oss!

Behov / Önskemål / Meddelande: