Normkritik - Två pappor med sin son

Normkritik är ett förhållningssätt i ett jämlikhetsarbete. Normkritik syftar till att undersöka och förändra normer och arbetssätt som kan leda till medveten eller omedveten exkludering och missgynnande. Genom att jobba med övningar i normkritik kan ni synliggöra normer på arbetsplatsen som ett led i att förhindra ojämlikhet och diskriminering.

Ett normkritiskt förhållningssätt handlar alltså om att ifrågasätta de normer som finns i samhället och att inte ta dem för givna. Det handlar också om att vara medveten om hur normerna påverkar oss och andra.

​När vi på RFSL Utbildning pratar om ett normkritiskt förhållningssätt handlar det om följande:

 • Kunskap om att normer i samhället ger olika konsekvenser, både positiva och negativa, för olika människor och därmed är sammankopplade med makt.
 • Att hitta och förändra de normer som kan leda till ojämlikhet, diskriminering, trakasserier och våld.
 • Fokus på normen i stället för på dem som utmanar eller inte lever upp till normen.
 • Att synliggöra privilegier och granska sin egen position och föreställningar.

Anlita RFSL i ert normkritiska arbete

Nedan listar vi exempel på normkritiska övningar som ni kan ha med er i ert arbete att motverka diskriminering och ojämlikhet på arbetsplatsen.

Vi på RFSL Utbildning stöttar gärna er i arbetet för att arbeta normkritiskt, genom att leda övningarna eller implementera den kunskap som övningarna berör i en föreläsning eller en skräddarsydd utbildning. Detta i syfte att fördjupa kunskapen om normer i relation till samhället, privilegier, makt och förändringsarbete.

Med våra korta utbildningar i introduktion till hbtqi och normkritik samt normkritik fördjupning kan ni dessutom verkligen djupdyka inom ämnet normkritik. Vi anpassar oss till er verksamhet och stöttar er på den normkritiska resan, oavsett var ni befinner er. Låt oss tillsammans arbeta för en mer inkluderande och rättvis arbetsplats.

Normkritik metodmaterial

RFSL Utbildning har tagit fram metodmaterial som innehåller ytterligare övningar i normkritik. Till exempel handboken Oavsett kön, som fokuserar på ett transinkluderande jämställdhetsarbete. Den som läser eller använder detta material får bland annat kunskap om könsmaktsanalyser utifrån en flerdimensionell syn på kön, och konkreta metoder för att inkludera transpersoner i kartläggningar som enkäter och undersökningar.

För dig som arbetar med unga och vill ha stöd i hur du kan arbeta för att motverka sexuella trakasserier i er verksamhet har RFSL Utbildning tagit fram handboken Att lära efter Metoo. Handboken innehåller praktiska normkritiska metoder och övningar, samt ger tips i hur man kan samtala om sexuella trakasserier, gränssättning, sex och känslor. Övningarna i båda handböckerna går att applicera på andra områden. Ladda ned metodmaterialet Att lära efter metoo här.

Vill ni ha hjälp att stärka er personal eller verksamhet inom något av dessa områden har vi färdiga utbildningskoncept som är kopplade till handböckerna.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Varför välja RFSL Utbildning?

RFSL är en pionjär inom utvecklingen av normkritik i Sverige och har gett ut flera material som fått stor spridning, bland annat metodmaterialet Bryt!. RFSL Utbildning har sedan 2008 utbildat i normkritik, utvecklat normkritiska metoder och lett normförändrande processer. Vi kan erbjuda utbildningar och föreläsningar till yrkesverksamma som vill få en introduktion till normkritik, såväl som för er som arbetat med normkritik länge och kanske själva utbildar andra inom normkritik. Vi tar avstamp där ni befinner er på den normmedvetna resan och bidrar med nya utmaningar och perspektiv på den egna verksamheten.

Kontakta oss så diskuterar vi pris och upplägg!

Kontakta oss!

Behov / Önskemål / Meddelande:
Normkritik – övningar

För att synliggöra normer och få en samsyn kring vilka normer som finns, vilka maktordningar som råder och verktyg att hitta och förändra normer är det bra att jobba med olika normkritiksövningar. RFSL Utbildning använder många olika övningar i normkritik när vi utbildar, föreläser och processleder. Här delar vi med oss av några av dem.

Normkritik övning 1 – Vad är en norm?

Syfte: Att skapa en gemensam kunskap om normer i personalgruppen

Hur: Diskussion om begreppet normer

Tidsåtgång: Cirka 20 minuter

Förberedelse: Se till att det finns ett anteckningsblock eller whiteboard och penna.

 

​Gör så här:

 1. Förklara syftet med övningen
 2. Börja med att skriva upp frågan “Vad är en norm?” på tavlan
 3. Låt gruppen diskutera frågan och skriv upp de förslag som kommer upp
 4. Reflektera tillsammans utifrån det ni sagt och följdfrågorna här bredvid

Följdfrågor:

 • Hur går det att veta om det finns en norm (går den att se eller känna)?
 • Vad spelar normer för roll i samhället?
 • Vad spelar normer för roll på en arbetsplats?
 • Vad kan normer få för konsekvenser för de som lever upp till dem?
 • Vad kan normer få för konsekvenser för de som bryter mot dem?
 • Hur får en nyanställd kunskap om vilka normer som finns på en arbetsplats?
 • Vad skulle hända om vi uttalade normerna i stället?
 • Hur går det att förändra normer som är negativa (till exempel som kan leda till exkludering, diskriminering, trakasserier eller våld)?

Tips:

Som ledare för denna övning i normkritik kan du försöka guida samtalet mot en nyanserad deifinition av begreppet norm, för att senare kunna prata om olika normer. Framhåll att normer kan fylla viktiga funktioner som till exempel att skapa trygghet och samhörighet, men att de också kan leda till “vi och dom”-grupperingar, och marginalisering av dem som bryter mot normen. Cis- och heteronormen är exempel på sådana normer.

Påminn om att fokus i ett normkritiskt arbete ligger på att förändra de normer som kan leda till att människor behandlas och bemöts ojämlikt

Normkritik övning 2 – Normspaning

Syfte: Fördjupad förståelse för situationen på arbetsplatsen

Hur: Reflektion kring normer i den egna verksamheten

Tidsåtgång: Cirka 30 minuter

Förberedelse:

 • Innan ni gör denna övning bör ni ha gjort övningen Vad är en norm? som finns här ovan.
 • Se till att det finns ett anteckningsblock eller whiteboard och penna

  ​Gör så här:

   1. Förklara syftet med övningen.
   2. Be gruppen att enskilt fundera kring vilka normer som finns i er verksamhet.
   3. Som hjälp kan du skriva upp olika verksamhetsområden på tavlan, till exempel: fysiska miljöer; formella och informella rutiner; organisering av arbetet; material/verktyg/metoder; språkbruk och jargong; intern och extern kommunikation; fikarumsklimatet; övrigt som kan passa i en normkritisk övning.
   4. Låt alla som vill berätta vilka normer de ser och skriv upp dem på tavlan.
   5. Reflektera tillsammans utifrån det som sagts, och följdfrågorna.

  Följdfrågor:

  • Vad kan vi se för normer?
  • Hur hänger de ihop?
  • Vad kan de få för konsekvenser (fördelar och misslyckanden)?
  • Finns det några risker med dessa normer?
  • För vilka finns dessa risker?
  • Vad kan (och vill) vi göra åt det?

  Tips:

  Fokus i denna normkritiska övning ligger framför allt på de normer som kan ha negativa konsekvenser (diskriminering och marginalisering), men givetvis går det att lyfta positiva normer. Men var observant på att inte bara bekräfta positiva normer, utan uppmuntra gruppen att även våga undersöka er verksamhet utifrån normkritiska perspektiv.

  Normkritik övning 3 – På spaning efter heteronormen

  Syfte: Ökad normmedvetenhet i personalgruppen

  Hur: Deltagarna får träna på att få syn på heteronormen genom att reflektera kring bilder på nätet och kopplingar till den egna verksamheten

  Tidsåtgång: Cirka 20-30 minuter

  Förberedelse:

  • Innan ni gör denna övning bör ni ha gjort övningen Vad är en norm? som finns längre upp på sidan.
  • Se till att det finns ett anteckningsblock eller whiteboard och penna.
  • Deltagarna behöver ha tillgång till mobiltelefoner eller läsplattor med internetanslutning

   ​Gör så här:

   1. Förklara syftet med övningen
   2. Dela deltagarna i mindre grupper och se till att varje grupp har minst en mobiltelefon eller läsplatta med internetanslutning.
   3. Presentera och förklara ordet heteronorm.
   4. Instruera grupperna att de ska göra bildsökningar på ett antal ord och sedan försöka hitta gemensamma nämnare bland de bilder som kommer upp.
   5. Skriv upp följande ord på tavlan: a) kille; b) tjej; c) förälskad; d) familj
   6. Be grupperna att under cirka 10 minuter söka information och anteckna de gemensamma nämnare de kan hitta bland de 5 första bildträffarna för varje ord.
   7. Återsamla gruppen och låt varje grupp berätta om sina iakttagelser.
   8. Skriv upp deras “gemensamma nämnare” på tavlan bredvid varje ord.
   9. Reflektera tillsammans utifrån resultatet och följdfrågorna.

   Följdfrågor:

   • Vad kan vi se för normer kring kön och relation?
   • Hur hänger de ihop?
   • Hur kan dessa normer påverka vår arbetsplats?
   • Vad kan de få för konsekvenser (fördelar och missgynnanden) i samhället och för individer?

   Tips

   Det kan vara bra att påminna om att det inte bara är hbtqi-personer som bryter mot heteronormen. Många andra människor bryter eller har erfarenhet av att bryta mot heteronormen, till exempel heterosexuella singlar, frånskilda heterosexuella föräldrar med mera.